Та дахин төрөх ёстой

Та биднийг дахин төрөхгүй бол Бурханы Хаанчлалыг харж чадахгүй, мөн Тэнгэрийн Улсын хаалга ч хаалттай байна гэдгийг Есүс бидэнд хэлсэн. Тиймээс бид,  ‘найз минь чи дахин төрсөн үү?, цуглааны гишүүн та дахин төрсөн үү?’ хэмээн асуудаг. Хэрэв үгүй бол та алдагдсан нэгэн юм.

Есүс хэлэхдээ: “Үнэнээр, үнэнээр Би чамд хэлье, хүн дахин төрөхгүй л бол Бурханы Хаанчлалыг харж чадахгүй” (Иохан 3:3) гэжээ.

Та: -Дахин төрнө гэж юуг хэлээд байна вэ? хэмээн асууж болох юм. Эхлээд өнөөдөр шинэ төрөлтийн талаар нилээн олон эндүүрэл байдаг тухай ярилцъя. Тухайлбал,  бидний зарим нь баптисм хүртсэн хэдий ч хараахан дахин төрөөгүй байдаг, энэ бол баптисм биш ээ (Үйлс 8:17-24). Энэ нь мөн цуглаанд хамрагдсанаар болдоггүй, зарим нь цуглаан дотор биднийг гэнэдүүлэн шургалсан хүмүүс ч байдаг (Галат 2:4). Мөн ЭЗЭНий ширээнээс идсэнээр ирдэггүй, зарим маань зохисгүйгээр идэж, ууснаас болж буруушаалыг авчирдаг (1 Коринт 11:29). Илүү сайхан амьдрах гэсэн хичээл зүтгэл болон өөрийгөө сайжруулснаар ирэхгүй, “... учир нь олон хүмүүс тэр хаалгаар орохыг хичээх боловч, Би та нарт хэлье: “Тэд чаддаггүй юм” (Лук 13:24). Мөн залбирлаар ирдэггүй, энэ талаар Есүс хэлэхдээ, “...энэ ард түмэн Намайг уруулаараа хүндэтгэн, амаараа Над руу ойртдог боловч үнэндээ тэдний зүрх сэтгэл нь Надаас хол оршдог”  (Матай 15:8) гэсэн байдаг.

Зарим хүмүүс: -Хэрэв би ядууст өгч, өвчтэй нэгэнийг эргэн очиж, байгаа бүхнээ бусадтай хуваалцаж, өдөр бүр чадах чинээгээрээ сайн байхыг хичээж, хийж чадах бүхнээ хийдэг байвал би эргэлзээгүй дахин төрнө хэмээн ярьдаг.

(Матай 25:31-46). Гэвч бид хийж гүйцэтгэснээрээ ч дахин төрж яагаад ч чадахгүй юм. “Яагаад гэвэл махан биесийн бодлуудын мөн чанар нь Бурханы эсрэг дайсагнал тул Бурханы хуулинд  захирагддаггүй бөгөөд тэгээд ч боломжгүй юм” (Ром 8:7).

Иймээс бидний зүрх сэтгэл заавал өөрчлөгдсөн байх шаардлагатай. Бурхан эш үзүүлэгч Езекиелээр дамжуулан: “Тэгээд БИ та нарт шинэ зүрхийг мөн шинэ сүнсийг өгөх болно; та нарын махан биеэс чулуун зүрхийг чинь аваад тэгээд та нарт махан зүрхийг өгөх болно” (Езекиел 36:26) хэмээн айлджээ.

Тэгвэл дахин төрөлт гэж юу вэ? Яагаад шинээр төрөх ёстой гээд байна вэ? Иохан 3:6 -д бичигдсэнчлэн: “Махан биеийн төрөлт нь махан бие; харин Сүнсний төрөлт нь сүнс юм” гэсний дагуу та юунаас төрнө, түүгээрээ байна.

Энэ хорвоод шинэ хүн төрөхөд, түүний шинэ амьдрал эхэлдэг. Үүнтэй адил Ариун Сүнс ирэх үед бид дээрээс дахин төрж, энэ ертөнц дээр Христ Есүсийн дотор бидний шинэ амьдрал үүсдэг. Ердийн төрөлттэй адилтгасан энэ дүр бидний амьдралаас хамааралгүйгээр дээрээс мэндлэх шинэ төрөлт бөгөөд үүнийг  Христ Есүс доторх шинэ амьдралын төрөлт гэдэг.

Есүс хэлэхдээ: “...Надад итгэгч хэн ч, хэзээ ч үхэхгүй, харин амьдрах болно...” (Иохан 11:26) хэмээн энэхүү төрөлтийг мөнхөд үргэлжлэх амьдрал гэсэн байдаг. Иймээс шинээр төрөх гэдэг нь бид гэм нүглээ Есүсийн өмнө гэмшиж, Түүний уучлалыг итгэлтэйгээр хүлээн авах үед ирдэг бөгөөд зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт, шинэчлэгдсэн амьдрал, ЭЗЭНд үйлчлэх үйлчлэл зэргээс бүрдэнэ.

“Удаан байна гэх зарим хүмүүс шиг ЭЗЭН амлалтандаа хойрго байдаггүй; харин ч хэн нэгнийг үхүүлэхийг хүсдэггүй тул бүгдийг гэмшилд ирүүлэхийн тулд, ТЭРБЭЭР биднийг удаан тэвчдэг юм” (2 Петр 3:9).

Бид хэзээ дахин төрж болох вэ? Бурхан Ариун Сүнсээр дамжуулан хэлэхдээ: “...өнөөдөр та нар Түүний дуу хоолойг сонсож байгаа бол ...” (Еврей 3:7) гэжээ.

Энэ нь хэрэв та Бурханы дууг сонсоод, хариулах аваас хэн, хэзээ, хаана, хэдэн настай байсан ч хамаарахгүйгээр Бурхан руу ирж, Түүний Сүнсний тусламжтайгаар дахин төрөх болно. Ингэснээр бид Түүний хүүхдүүд нь бас өв залгамжлагчид, Христийн хамтран залгамжлагчид нь болдог (Ром 8:14-17).

Би үүнийг хэзээ, хэрхэн хүлээн авах вэ? Бурхан таны зүрх сэтгэлийн чин үнэнч байдлыг харахын зэрэгцээ Есүс Христэд итгэсэн таны зүрх сэтгэлээс гарах тунхаглалын үгийг сонсохыг хүсдэг (Ром 10:9-11).

ТЭРБЭЭР тан руу Ариун Сүнсний хүч чадлаар ирж, таны дотор зөв сүнсийг бүтээдэг (Дуулал 51:10). Иймд та Түүнд итгэсэн итгэлээр Христ Есүс дотор дахин төрж шинэ бүтээл болдог (2Коринт 5:17).

Шинэ төрөлт хүртэл өсөхөд, надад хэр их хугацаа хэрэгтэй вэ? Бид Бурханы Хаанчлалд төрөөд, Түүний хүүхдүүд болон өв залгамжлагчид нь болсон л бол, энэ үнэндээ хэрэггүй, эрхэм уншигч минь.

Бид бүхий л зүрх сэтгэлээр дөлгөөн даруу болж, Есүсийн өршөөл ба энэрэл рүү ирэхэд л энэ төрөлт нь тэр агшинд явагдах боломжтой.

Эцэст нь: Би шинээр төрсөн болон Ариун Сүнсийг хүлээн авсанаа хэрхэн мэдэж болох вэ?

Элч Павел,  Ром 8:9-д заахдаа: “...Хэрэв хэн нэгэнд Христийн Сүнс байхгүй  бол тэрээр Түүнийх биш юм” гэж хэлжээ. Библи бидэнд алдагдсан хүмүүс нь нүгэлдээ үхэж, буруушаагдан, дотоод сэтгэл нь ёрын муу зүйлээр дүүрэн байдаг талаар заасан байдаг. Тиймд “тэд дэлхий дээр Бурхангүй, дуулгаваргүй, найдваргүй, махан биеийн хүсэл, түүний бодол санаагаар амьдардаг” гэжээ.

Харин дахин төрсөн Христитгэгч нь Бурханы хүүхэд, Христ дотор амьд, аврагдсан, буруутгалгүй, сайхан сэтгэлтэй зөвт хүн болж ирдэг. Энэ хүн сүнслэг бодол санаатай, Ариун Сүнс болон итгэлээр дүүрэн, мөнх амьдралын төлөө найдвартай амьдардаг. Түүний гэм нүгэл Есүсийн цусаар халхлагдаж, бидний ойлголтоос ч илүү зүрх сэтгэл нь Бурханы хайр, амар тайванаар дүүрэн байдаг. Түүнд ЭЗЭНий хүслийг гүйцэлдүүлэх чин хүсэл, хүч чадал, хайр байдаг.

Тиймээс ч тэрээр тэнгэрийн улсад очоод амьдрах ЭЗЭНий амалсан орон байрыг, үхлийн булшнаас илүү  үзэж, итгэл болон найдвар дотор тэвчээртэй хүсэн хүлээдэг байна. “ Та нарт орон байр бэлдэхээр явах үедээ, Би хаана байна, та бүгдийг тэнд байлгахын тулд Би дахин ирж, та нарыг Өөртөө авах болно” (Иохан 14:3).

Тийм учраас бид асууж байна: Хэн нэгэн дахин төрөлтийн талаарх ойлголтгүйгээр хуучин байдлаа эвдэж чадах боломжтой юу? Энэ нь маш эргэлзээтэй. Учир нь Ром 8:16-д хэлэхдээ: “...энэхүү Сүнс нь бидний зүрх сэтгэлд, бид бол Бурханы хүүхдүүд гэдгийг гэрчилдэг” гэсэн байдаг.

Иймд эрхэм уншигч та өөрийн зүрх сэтгэлдээ жинхэнэ амартайван, баяр баясгаланг мэдрээгүй бол, та бүү зогсонги байдал дотор байгаарай. Учир нь та өөрийн зүрх сэтгэлийг Бурханаар удирдуулахыг үл хүссэн, мөн Түүнийг үл тоомсорлосон хэрэг болно шүү!

Тиймээс ТА ДЭЭРЭЭС ДАХИН ТӨРӨХ ЁСТОЙ.

0
0
0
0

Зовлонт дэлхийд зүрх сэтгэлдээ амартайван байх нь

Peace

Энэ дэлхийд асар олон хүмүүс зүрх сэтгэлээрээ хоосорч, амартайван бус амьдарч байна. Тиймээс тэд байнга нэг юмыг хайна. Олон жил өнгөрсөн ч нэрлэж үл чадах тэр Нэгэнийг эрж хайна. Заримдаа мартахыг хичээнэ, гэвч дахиад л шинээр эрлээ үргэжлүүлнэ.

Агуу их эрэл хайгуул үргэлжилсээр! Олон хүмүүс амартайваныг алдар нэрээс, зугаа цэнгэлээс, хүч чадлаас, боловсролоос, мэдлэгээс, хүмүүсийн харилцаанаас мөн гэрлэлтээс хайдаг. Тэд өөрсдийн тархийг мэдлэгээр, хэтэвчээ эрдэнэс баялагаар дүүргэхийг хүсдэг боловч тэдний сүнс, зүрх сэтгэл нь хоосон үлддэг. Зарим хүмүүс амьдралын бодит байдлаас зугтан хар тамхи, архи хэрэглэх нь, тэдний хайж буй амартайван өөрсдөөс нь бултан одсоор байгааг тэд мэддэггүй ажээ. Тэдний эрж хайдаг бүх зүйл нь зөвхөн бүтэлгүйтэл, дэмий хоосон байдлын тойрогт хүргэдэг. Тиймээс хүмүүс бид одоог хүртэл хоосрол, ганцаардал, зүрх сэтгэлдээ түгшүүртэйгээр зовлонт дэлхийд амьдарсаар л байна.

“Амартайван!”  Энэхүү амартайван нь бидний эх орон, ард түмэнд болон бидний гэр орон мөн хамгийн чухал нь бидний зүрх сэтгэл, оюун ухаанд маань оршин байна уу? Зуун зууны туршид зовлон шаналлын уйлах дуун цуурайтсаар аажим аажмаар дэлхийд илүү их гай зовлон, айдас түгшүүр бий болсоор тэр цуурай улам хүчтэй сонсогдох болжээ. Энэ нь хүндэт уншигч таны зүрхний уйлаан мөн үү? Сэтгэл үймж бухимдал нь давамгайлсан амьдралын дунд та дотоод сэтгэлдээ нам гүм байж, бүгдийг даван туулах хүч тэнхээ байна уу?

Шинжлэх ухааны гэж хэлэгддэг төгсөшгүй олон янзын ололт амжилтууд дэлхийг илүү аюулгүй болгоход чиглэдэг хэдий ч хөгжин цэцэглэж буй улс орнууд амьдралыг улам бүр нарийн төвөгтэй, яривагтай болгосоор байна. Хүмүүс олон арга замаар өөрсдийн амьдралаа эцэг эхийнхээ бүтээснээс илүү хялбар хөнгөн болгохыг хичээдэг хэдий ч тэд амьдралаа улам л хэцүү амартайван бус болгодог. Хүмүүс сэтгэл зовсон, эцэж туйлдсан амьдралаар амьдарч байна. Ийм учраас дээрх асуултуудад хариулах зөвөлгөө, аюулгүй байдал болоод чиглүүлэг, итгэл, үнэн байдал хэрэгтэй. Мөн бидний зүрх сэтгэлд амартайван үнэхээр хэрэгтэй, бид үүнийг л хүсэж байдаг учраас эрэл хайгуулаа үргэлжлүүлсээр л байна.

Зүрх сэтгэлийн амартайван чи яасан нандин эрдэнэ вэ! Энэхүү нандин эрдэнийг энэ дэлхийн асар их зөрчилдөөн, үймээн, зовлон, цөхрөл дундаас олох боломжтой гэж үү?

Олон эрэл хайгуулын ихэнх нь дотоод талыг харахаа умартан, зөвхөн гадна өнгөн талд хүрч болох мэдэгдэж буй зүйлсийн дунд явагддаг. Учир нь хүмүүс дотор талаас минь юу нээгдэж харагдах бол гэхээс айдаг тул зүрх сэтгэлийнхээ түгшүүртэй байдлыг зовлонт энэ дэлхийд өгч түүнийг буруутгасаар байх боловч энэ бүхний эцэст эдгэрлийг өөрсдийн дотоод зүрх сэтгэлээс эхлэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгодоггүй юм. Эцсийн цагт өөрсдийн зүрх сэтгэлийг Бурханд өргөж, эргэн ирэгсэд юутай ерөөлтэй вэ, тэндээс тэд амартайваныг мэдэрч эхэлдэг ажээ.

Үймээн дунд буй Хүн

Бурхан анх хүнийг бүтээж, үзэсгэлэнт цэцэрлэгийн төгс амартайван дотор аз жаргалтай, баяр хөөртэй амьдруулж байв.

Харин Адам, Ева хоёр Бурханы тогтоож өгсөн анхны хуулийг зөрчих тэр үед хоёулаа гэмт хүмүүс болсон байлаа. Өмнө нь тэд Бурханы оршихуйд Түүнтэй хамт байсан болов ч одоо тэд өөрсдийгөө айдас, түгшүүр, ичгүүрийн хамт нууж эхэлсэн юм. Тэдний мэддэг байсан амартайван, баяр хөөр нь эсэргээрээ гэм буруу, ичгүүртэй байдал, айдсаар солигджээ. Үүнээс эхлэн энэ дэхийд зовлон, зүдгүүр; зүрх сэтгэлд хоосон орон зай, айдас, түгшүүр орж ирсэн юм.

Та Адам, Еватай адил Бурхантай эвлэрэхгүй амьдарвал бүхий л амьдралын тань хугацаанд айдас, түгшүүр дүүрэн байх болно. Та дэлхийн ялзралд хэт их анхаарал тавин,  амьдралдаа тодорхой зорилгогүй, өөрчлөлт гаргахгүй байвал таны аюулгүй байдал, хүнлэг мөс чанар хийгээд итгэлийн суурь бүгд ганхаж эхэлдэг. Энэ үед таны амартайван байдал алдагдана.

Гэм нүгэл нь хүнийг Бурханаас салгадаг. Ариун Библийн Исаиа 53:6-д “Бид бүгд хонь мэт төөрөн явж; бид хүн нэг бүр өөрсдийн зам руу эргэцгээв...” гэсэн бол “Учир нь бүх хүн нүгэл үйлдсэн тул Бурханы алдараас салцгаажээ” хэмээн Ром 3:23-д өгүүлжээ. Гэм буруу нь бухимдал, айдас, цухалдал болон бусад тааламжгүй байдлуудыг бий болгон хүнийг хаа ч явсан өдөөн зовоож байдаг. Эдгээр нь хүнд зовлон зүдгүүр, оюуны ядаргаа, туйлдлыг авчирдаг байна. Хүн өөрөө өөрийгөө хайрлах байдал нь анхны дуулгаваргүй байдлын үндэс юм. Энэ нь цаашдаа таны зүрхний өвчин болж, цөхрөл руу татах муу зам, бузар ёрын бүхний үндсэн гол хандлага нь болдог. Таныг өөрийн хүсэл, санаархал дотор хувиа хичээж эхлэх үед танд сэтгэлийн зовнил, тавгүйтэл бий болдог байна. Хувиа хичээсэн зам дээр удаан аялах бүрт танд ганцаардал, зовлон зүдгүүр улам илүү их ирэх болно.

Бурханлаг амьдрал амартайваныг авчирдаг

Та өөрийгөө төвөө болгон харахын оронд Бурхан руу эргэж, Түүнийг өөрийн амьдралын төв мөн зорилгоо болгох хэрэгтэй. Хязгааргүй гэрлийн дотор орших, амьд Бурхангүй амьдрагч таны төвд, өчүүхэн санаа зоволтоос болж уналтанд амархан ордог  ялархсан, айдас түгшүүр бүрэлдэн байдаг. Хэрэв та өөрийнхөө дотор амьд Бурхантай хамт байвал таны амьдралын бүх салбарт өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө “төв”-өөс эргэн тойрноо бүгдийг дүүрэн харсан үнэ цэнэтэй амьдралд хүрэх болно. Та зөвхөн Бурханыг зүрх сэтгэлийнхээ “төв” болгож чадвал тогтвортой байдал болоод амар тайваныг авчирч чадна.  Ариун Библийн “Дуулал ном”-ыг бичигч нь: “Зүрх минь бат бэх байна, өө Бурхан минь, Зүрх минь бат бэх байна, би дуулж мөн  магтаалыг өргөнө” хэмээн тунхаглажээ. (Дуулал 57:7)

Бурханд бүхий л итгэлээ өгсөн нэгэн нь зүрх сэтгэлийн баяр хөөр, амартайван байдлын нам гүмийг мэдэрч чадна. Зүрх сэтгэл маань Бурхантай холбогдох тэр үед хэдийгээр бидний гадна зовлон зүдгүүр байх боловч, бид дотоод төвдөө амартайвантай байна. Тиймээс 2Коринт 4:8-д бичигдсэний дагуу: “...бид бүх талаараа хавчигддаг ч зовдоггүй; бид нөхцөл байдалд цөхөрдөг ч аргаа бардаггүй”.

Есүс Христ бол амартайваныг бүтээгч

Есүс бүх хүмүүсийг хамгийн утга учиртай, өөрчлөгдсөн амьдралд урьдаг. Матай 16:24-д “Тэгээд Есүс Өөрийн дагалдагчдад, ‘Хэрэв Намайг дагахыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө үгүйсгэг, тэгээд өөрийн загалмайг аваад, Миний араас дага....’ ” гэсэн бол, 2 Коринт 5:17-д “Тиймээс хэн нэгэн Христ дотор байвал, тэрээр шинэ бүтээл мөн; эртний юмс өнгөрч, харин одоо бүх юмс шинэ болжээ”.  “Над руу ирээрэй”  гэсэн Түүний урилгыг та хүлээж авахад бэлэн байна уу? Матай 11:28-29д “Хүнд ачаа үүрсэн, эцэж ядарталаа хөдөлмөрлөсөн бүгд Над руу ирэгтүн, Би та нарт амралтыг өгье. Миний буулгыг өөрсөд дээрээ ав, тэгээд Надаас суралцагтун; учир нь Би бол дөлгөөн, зүрхэндээ даруу тул та нар зүрх сэтгэлдээ амралтыг олох болно” гэжээ.

ТЭРБЭЭР танд харанхуйн оронд гэрлийг, эргэлзээний оронд итгэлийг, тэмцлийн оронд амартайваныг, уй гашуудлын оронд баяр хөөрийг, зүдрэлийн оронд амралтыг, цөхрөлийн оронд найдварыг, үхлийн оронд амийг өгөхөөр гараа сунгаж байна.

Бурхан хүнийг бие мах бодиос гадна, амьд сүнс сэтгэлтэй мөн Өөрийн Бүтээгчтэйгээ нөхөрлөлд хамт байлгахаар бүтээсэн юм. Дуулал 42:1-2-р ишлэлүүдэд: “Буга горхины усыг хүсдэгийн адил, миний сэтгэл Таныг хүсдэг, өө Бурхан минь. Миний сэтгэл амьд Бурханаар, Бурхан танаар цангаж байна; би хэзээ хүрэлцэн очиж, Бурханы өмнө үзэгдэх вэ?” хэмээн бичсэн байдаг. Гэмт хүний сүнс сэтгэлийн хоосон орон зайг зөвхөн амьд Бурхан дүүргэж өгдөг тул та хэзээ нэгэн цагт Бурхантай гарцаагүй нөхөрлөж, амартайваныг хүлээн авах тэр үеийг хүртэл, та хэзээ ч амартайван дотор байж чадахгүй гэсэн үг юм.

Бидний зүрхэн дэх тулааны талбар

Хэдийгээр бидний сүнс сэтгэл Бурханд хамааралтай боловч бидний төрөлхийн нүгэлт чанар Түүний замуудын эсэргүүцдэг. Хүний сүнс сэтгэлийн нэг хэсэг нь Бурханыг хайж хүсэн тэмүүлж байхад, харин нөгөө хэсэг нь махан биеийн хүсэл рүү тэмүүлж байдаг. Иймд бидний зүрх сэтгэл үргэлж зөрчил, тулалдааны талбар болдог. Дотоод тэмцэлдээн ихэвчлэн сэтгэлийн түгшүүр болон хэтэрхий их ачаалалтай байснаас болдог байна. Бид Бурхангүй бол Исаиа 57:20-д бичигдсэнчлэн: “Харин хорон хүмүүс нь замаг болон хогоо гаргаж хаяхаар зогсолтгүй давалгаалах тэнгис мэт байдаг. Хорон муу хүмүүст амар тайван гэж үгүй...” гэж хэлэгдсэнтэй адил байх болно.

Бурхан бидний бүхий л амьдрал, зүрх сэтгэл, бие махбодь болон сүнсийг бүтээсэн төдийгүй биднийг бүрэн ойлгодог билээ. ТЭРБЭЭР, бидний амьдралыг удирдахаас нааш бидэнд амартайван гэж байхгүй. ТЭРБЭЭР нь зөвхөн дэлхийн Эзэн биш. Харин таны, миний  амьдралыг эхнээс нь төгсгөл хүртэл мэддэг НЭГЭН билээ. ТЭРБЭЭР энэ дэлхийд ирэх үедээ ч бидний тухай бодож байсан талаар өгүүлэхдээ: “...үхлийн сүүдэр болон харанхуйд суугсдад гэрэл өгөхийн тулд, бидний өлмийг амартайваны зам руу хөтлөх болно” гэжээ. (Лук 1:79)

Амартайваны Ханхүү таныг Өөр лүүгээ дуудан, урьж байна.

Хэрэв та Түүн дээр очвол, Түүний өгдөг эрх чөлөөн дотор сэтгэлийн уужрал болоод амралтыг олох болно. Тиймд “...таны амартайван гол мэт байж...” (Исаиа 48:18), “...бүх оюун ухаанаас дээгүүрх Бурханы амартайван нь та нарын зүрх сэтгэл болон бодол санаануудыг чинь Христ Есүс дотор сахин хамгаалах болно” (Филиппой 4:7) хэмээн бичигдсэнчлэн байх аж. Та Есүс дээр ирж, хүнд дарамт ачаагаа Түүнтэй хуваалцмаар байна уу? Мөн ТЭРБЭЭР хэлэхдээ: “Би та нартай хамт амартайвныг үлдээж байна, Би Өөрийн амартайванаа та нарт өгнө; дэлхий өгдөг зүйлийг бус, өөр зүйлийг Би та нарт өгч байна. Та нар зүрх сэтгэлээ бүү зовоо, мөн бүү айдастай байг.” (Иохан 14:27) гэжээ.

Итгэл ба найдвар нь айдас болон түгшүүрийн эсрэг эм юм. Бурханд итгэх нь ямар сайхан амралт вэ? Тэр Найз биднийг үргэлж бодож, халамжилдаг. Ийм атал та юунд санаа зовж, тавгүйтнэ вэ? Мөнхийн мөнх цорын ганц таны Найз хэзээ ч хувирахгүй, хайр нь хэзээ ч мөхөхгүй. Тиймээс                     1 Петр 5:7-д “ТЭРБЭЭР та нарын төлөө санаа тавьдаг учраас; бүх санаа зовнилоо Түүнд тавьж өг” гэжээ. Тулаан төгсөх үед Түүнээс амартайван ирдэг. Тиймээс та яагаад өөрийн амьдралаараа Эзэнд эргэж, бууж өгөхгүй байна вэ? Сайн анхаараарай, хэрэв та итгэвэл санаа зовохгүй. Хэрэв танд санаа зоволт байсаар байвал та Түүнд итгээгүй байгаа хэрэг юм.

Исаиа 26:3-д “Танд итгэдэг учраас бодол санаагаар бат зогсогч хүнийг Та төгс амартайван дотор хамгаална” хэмээн өгүүлсэн юм.

Бухимдал бол таны зүрх сэтгэлийн амар-тайваныг хулгайлагч хор юм. Энэ нь зоригийг мохоож, найдваргүй эргэлзээнд байлгахад хүргэдэг. Танд шударга бус зүйл хийсэн хүмүүсийг уучлахад хэцүү ч, та өөрөө Бурханаар уучлагдахыг хүсч байвал тэднийг заавал уучлах хэрэгтэй. Матай 6:14-д “Хэрэв та нар, та нарын эсрэг нүгэл үйлдсэн хүмүүсийг уучилбал, Тэнгэрлэг Эцэг тань та нарыг мөн уучлах болно” гэжээ.

Таны зүрхэнд итгэл төрөх үед өөрийн хүслээр бууж өгөх чадалтай болж ирдэг.  Бухимдал болон уур уцаарын оронд таны зүрх сэтгэл хайр ба энэрэлээр дүүрэхэд та амартайваныг мэдэрдэг. Есүс таны зүрхийг ноёрхох үед та дайснуудаа хайрлах болно. Энэ нь бид зөвхөн Христийн өмнө гэм нүглээ хүлээн зөвшөөрч, аврагдсанаар биелэгддэг юм.

Нүглийн төлөө гэмшиж улайх нь зүрх сэтгэлийг амартайванд хүргэдэг

Та хийсэн гэм нүглээ өнгөрч, ард үлдсэн хэмээх бодолд хөтлөгдөж байгаа бол тэр нь танд хожим зовлон зүдгүүрт ачаа болж тэвчиж чадмааргүй их хүнд дарамт болж ирдэг. Үйлс 3:19-д “Тиймээс та нар эргэцгээ, гэм нүглүүд чинь цагаагдахын тулд гэмшицгээ, тэгээд Эзэний оршихуйгаас сэргээх цаг нь ирэх болтугай...” хэмээн Эзэн сэргэлтийг өгдөг гэдгийг баталсан бол 1 Иохан 1:9д “Хэрэв бид нүглээ гэмшвэл, ТЭРБЭЭР итгэмжит мөн зөвт тул бидний нүглийг уучилж, бүх л зөвт бус байдлаас биднийг цэвэрлэнэ” гэсэн хүнд дарамтыг цэвэрлэж өгдөгийг хэлэв. Эндээс дүгнэж хэлэхэд, та Эзэн Есүс Христээр дамжуулан Бурхантай эвлэрч, Түүнтэй хамт амартайван байх болно. (Ром 5:1)

Дуулал 23-р бүлэгт Давид хаан өөрийн итгэлийг Бурханд илэрхийлсэн байдаг. Тэрээр өөрт мэдэрсэн амартайваныг маш тодорхой өгүүлэн бичсэн юм. Энэхүү амартайван болон нөхөрлөл нь Хоньчинтойгоо амин чухал нөхөрлөлд байдаг хүн бүхэнд байдаг.

Дуулал ном

Хорин гуравдугаар бүлэг

“ЭЗЭН бол Миний Хоньчин, надад хүсэх зүйл үгүй. ТЭРБЭЭР намайг ногоон бэлчээрт хэвтүүлж, намайг намуухан усны дэргэд хөтөлдөг. ТЭРБЭЭР миний сэтгэлийг сэргээдэг; ТЭРБЭЭР Өөрийн Нэрийн төлөө намайг зөвтийн зам дээр хөтөлдөг. Тийм ээ, би үхлийн сүүдэртэй хөндийгөөр алхах боловч, би ямар ч бузар муугаас айхгүй; учир нь Та надтай хамт байдаг тул Таны очирт таяг болон Таны шийдэм намайг тайвшруулдаг. Миний дайснуудыг байх үед, Та миний өмнө ширээ бэлдэж өгдөг; Та миний толгойг тосоор тослоход; миний аяга дүүрдэг. Сайн сайхан болон энэрэл нь миний амьдралын бүхий л өдрүүдэд лавтайяа намайг дагах болно; харин би ЭЗЭНий өргөөнд үүрд мөнхөд оршин суух болно.”

Та энэ Хоньчиныг мэдэх үү? Та Түүнд итгэж найдмаар байна уу? Эш үзүүлэгч Исаиа Түүнийг зөөлөн, нигүүлсэнгүй Хоньчин гэдгийг өгүүлэхдээ: “ТЭРБЭЭР хоньчин мэт сүргээ хариулж, Өөрийн мутарт хургануудаа цуглуулан цээжиндээ тэврээд, хургатай хонийг алгуур хөтөлнө” гэжээ. (Исаиа 40:11) Одоо та эргэлзээнээсээ салж,  Бурханы мөнхийн амар амгалан тэвэрт байхад бэлэн байна уу? Мөн та Түүнд өнгөрсөн гэм нүглүүдээ, одоо байгаа сорилт, ирээдүйн айдсыг даатгаж, Түүнд бууж өгөхөд бэлэн байна уу? ЭЗЭН танд сонголтыг өгсөн. Энэ бол таны хийх зүйл мөн.

Хувиршгүй Амартайван

Таныг Есүс Христ рүү бүхий л зүрхээрээ ирэх үед таны зүрх сэтгэлийн амартайваны эрэл дуусах болно. Тэгээд та энэхүү шүлгийг хэлж чадна:

Амартайван үгүй газарт би амартайваныг мэднэ

Ширүүн салхи үлээх тэр газар амар тайван байна.

Нүүр нүүрээрээ уулзах тэр нууц газар луу

Би ЭЗЭНтэйгээ хамт явна.

  • Ральф Спалдин Кушмэн

Та зовлонт дэлхийд зүрх сэтгэлдээ “Амартайван”-ыг оллоо! яг одоо өөрийн зүрх сэтгэлийн хаалгыг Есүс Христэд нээгээрэй, тэгээд ТЭРБЭЭР танд хэзээ нэгэн цагт, хэзээ ч  төгсөшгүй төгс амартайван амьдрах Тэнгэрийн улсын хаалгыг нээж өгөх болно.

0
0
0
0

Айдсаас Чөлөөлөгдөх нь

Айдас гэж юу вэ?

Бурханаас эмээх эмээдэс

Ирээдүйнхээ төлөө айх айдас

Бүтэлгүйтэхээс айх айдас

Зовлонгоос айх айдас

Үхлээс айх айдас
 

Айдсаас чөлөөлөгдөх нь

Айдас хэмээх нууц дайсан хүн бүрийн амьдралын алхам бүрт, бүх он жилүүдэд эзлэн оршдог. Энэ нь баригдашгүй мөн сүйтгэгч бөгөөд бидний бодол санааг хордуулж, дотоод амар тайван байдлыг хулгайлж, амьдрах урам зоригийг хугалан зогсоодог. Мөн биднийг сандарч тэвдсэн, түгшүүртэй, санаа зовсон, тайван бус, сэтгэл хямраасан, хулчгар хүн болгодог. Энэ ямар тааламжгүй, хэрэгцээгүй мэдрэмжүүд вэ!

Бид зөрчилдөөн, бүтэлгүйтэл, өөрчлөлт болон урам хугарахаас айдаг. Зарим хүмүүс өвдөж ядарсны улмаас зовж тарчлахаас айдаг. Мөн зарим нь хайртай хүмүүст нь хор хөнөөлт зүйл тохиолдохоос айдаг. Маш олон хүмүүс үхэл болоод үхлийн дараах өөрсдийн мэдэхгүй зүйлтэй нүүр тулгарахаас айдаг. Харин Христэд итгэгч хүмүүс өөрсдийнх нь аврал баталгаагүй байх эсвэл Бурхан тэдний гэм нүглийг уучлаагүй байх вий гэсэн айдастай явдаг. Хүмүүс зөвхөн үхлээс айгаад зогсохгүй, амьдрахаас хүртэл айх явдал ч байдаг.

Айдас нь бидний оюун бодолд маш удаанаар, чимээгүйгээр орж ирдэг тул бид өөрсдөө хөнөөлт нөлөөллийн хохирогч болж байгаагаа ч барагтаа олж мэддэггүй. Үл мэдэгдэх өчүүхэн айдас нь аяга усан дотор дусаасан бэхний нэг жижиг дусал мэт, тэр саван доторхи усны өнгийг тэр чигт нь өөрчилдөгтэй адил юм. Өчүүхэн дусал мэт энэ айдас нь эхлээд усны урсгал шиг, зогсолтгүй үргэлжлэх үедээ бидний сайн сайхан бодлын сувгуудыг хааж, өөр зүг рүү чиглүүлдэг.

Ариун Библид, Элч Паул биднийг ямар бодолтой байхыг ятган, өгүүлэхдээ: “...зөвхөн юу нь үнэн, юу нь шударга, юу нь зөвт, юу нь цэвэр ариун, юу нь сайхан, юу нь бахдалтай байна; хэрэв тэнд аливаа ач тустай болон магтууштай зүйл байвал эдгээр зүйлсийн тухай бодогтун” (Филиппой 4:8) гэжээ.

Амьдрал ээдрээтэй, дэлхий харгис боловч гаднаас ирдэг асуудлууд бидний дотоод амар тайвныг сүйтгэхээс илүүтэй, бид өөрсдөө бий болгодог айдас нь бүхнийг сүйтгэдэг. Хамгийн чухал хэрэгцээтэй зүйлс бидний амьдралд байхгүй үед айдас орж ирдэг. Би мөнгөгүй яанаа, ажилгүй яанаа, өмсчих олигтой хувцас алгаа гэсэн цөхөрсөн харанхуйн бодлууд ирэх төдийд айдас, гутрал орж ирдэг. Бидний зүрх сэтгэл Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн тул Түүнд хандан сэтгэлээ нээгээрэй. Бид Бурханаас холдох үед, амьдралд маань нарийн төвөгтэй асуудлууд үүсч, эмээдэс, айдас хүйдэс дүүрэн болдог гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.

Айдас гэж юу вэ?

Айдас бол Бурханы тааллыг олоогүй нэгэний танин мэдэхүйгээс гарч ирдэг сэтгэлийн хөдлөл юм. Анх Адам, Ева хоёр “цэцэрлэгийн голд байрлах жимсний модноос идэж болохгүй” хэмээсэн Бурханы тушаалыг үл даган, Сатаны зөвлөгөөг хүлээн авсан тэр өдөр хамгийн эмгэнэлтэй үйл явдал эхэлсэн. Энэхүү дуулгаваргүй байдлаас болж тэд нүгэл үйлдэж, Бурханы оршихуйгаас нуугдах болов. Бурхан тэднийг дуудахад; Адам,“...би цэцэрлэгт Таны дуу хоолойг сонсоод, би айсан, учир нь би нүцгэн байсан тул; өөрийгөө нуусан” (Эхлэл 3:10) хэмээн хэлжээ.

Энэ цагаас эхлэн айдас биднийг үргэлж дагах болов. Айдсаар дамжуулан Сатан өөрийн ажлаа хийхийг хүсдэг. Тэр зөвхөн харанхуй байдалд л ажилладаг. Тэрээр гэрэлд ажиллаж чаддаггүй, учир нь “Бурхан бол гэрэл, Түүний дотор ямар ч харанхуй гэж үгүй” (1Иохан 1:5). Сатан бидний сул байдлыг мэддэг төдийгүй бидний сул байдалд өөрийн бодлууд болон айдсыг илгээдэг. Тэрээр үнэнийг үгүй хийн, биднийг мэхлэн төөрөгдүүлэхийг эрэн хайж байдаг. Хэрэв бид зүрх сэтгэл болон оюун бодлоо харанхуйд хааж, хадгалсан хэвээр байвал Сатан өөрийн ажил болох цөхрөл ба айдсын хорон муу ажлаа үргэлжлүүлсээр байх болно. Хэрэв бид Сатаныг гэрэлд ил гаргавал, тэрээр ялагдаж, түүний хүч чадал цуцах болно.

Сатан бидний айдсыг бүрэн дүүрэн давуу тал болгон ашигладаг. Боломж бүрт тэрээр өөрийн хүчийг нэмж, хүмүүст өөрийгөө илүү бодит, учир уялдаатай мэт харуулахыг хүсдэг. Бид эрх чөлөөний талаарх бүх итгэл найдвараа алдах үед, бидний зам улам илүү харанхуйгаас харанхуй болж, зүрх сэтгэлийн маань ачаа улам илүү хүндээс хүнд болно. Анхаарагтун! Бурхан бол бүх айдсуудыг үгүй хийх хамгийн агуу хүч билээ. Биднийг мөнхийн галтай там дахь үхлийн шүүлтээс аврах төлөвлөгөө Бурханд байдаг. Түүний агуу хайрын төлөө талархъя, ТЭРБЭЭР Өөрийн цорын ганц хайртай Хүү Есүсийг энэ дэлхий рүү бидний Аврагч болгон илгээсэн юм. Тэрбээр Голготод загалмай дээр золиос болсон үхэл нь бидний нүглийн төлөөс болох Бурханы шүүлтийг Өөрийн биеэр зольсон явдал юм. Бурханы аврал нь бидэнд айдсаас хол байх замыг зааж өгдөг. Тиймээс айдас бол гэм нүглийн үр дагавар бөгөөд Есүс нүглийг ялан дийлсэн нь нүглийн хамт учрах бүх хор холбогдлуудыг үгүй болгосон.

Энэ нь яг л нэгэн бяцхан хүүгийн тухай түүхтэй адил юм. Хүү шөнө харанхуйд ганцаараа алхахаас айж байв, аав нь хүүгийнхээ хажууд алхан ирээд, гараас нь хөтлөхөд, хүүгийн бүх айдас үгүй болжээ. Ийнхүү харанхуй айдсыг дахин эзэмшихээ болив, учир нь хүү аавыгаа хараад, итгэсэн төдийгүй аав нь түүнд санаа тавина гэдгийг тэрээр мэдэж байлаа. Бидэнд айдсаас салж, эрх чөлөөтэй болох түлхүүр жишээ энд байна. Тэр түлхүүр бол бид зөвхөн тэнгэрлэг Эцэгээ маш сайн мэдэх хэрэгтэй. Түүнтэй ганцаарчлан уулзаж ярилцсанаар Түүний хүсэл, Түүний хайр, мөн Түүний биднийг халамжлах зөөлөн харилцаанаас сурах явдал юм. Бид Бурхантай танил болсноор, өөрсдийн амьдралаа бүхэлд нь Түүний гарт аюулгүй байлгахаар итгэн өгдөг билээ. Бид өөрсдийн оюун бодлыг зовоож байгаа асуудлыг мөн амьдралын харууслууд, биднийг цөхрөл рүү аваачиж болзошгүй зүйлсийг Түүнээс даруухнаар лавлан асуугаарай. Бид Түүний царайг хичээнгүйлэн хайж, Түүнд бүр мөсөн бууж өгвөл, бидний хүсэл Түүний хүсэлтэй нэгдэж, Түүнийг итгэлтэйгээр, дуулгавартайгаар дагах болно. “Хайр дотор айдас байдаггүй, харин төгс хайр нь айдсыг хөөн гаргадаг, учир нь айдаст ял шийтгэл байдаг. Айдаг нэгэн нь хайрын дотор төгс бүтээгдээгүй байдаг” (1 Иохан 4:18).

Бурханаас Эмээх Эмээдэс

Бурханы тааллыг олохын тулд Түүнээс эмээн хүндлэх айдас хэрэгтэй. “Эзэнээс эмээх нь мэргэн ухааны эхлэл юм...” (Дуулал 111:10) Энэ нь хамгийн тохиромжтой хүндэтгэл бөгөөд бидний мэдэрдэг хүндэтгэлтэйгээр эмээх эмээдэс юм. Хэрэв бид Бурханаас эмээдэг бол Түүний агуу байдлыг, Түүний зөвт байдлыг, Түүний шүүлтийг, Түүний хайрыг, Түүний энэрлийг, мөн Түүний мэргэн ухааныг, Түүний мөнх байдлыг тодорхой хэмжээнд харж чадна.

ТЭРБЭЭР бүгдийг мэддэг, бүхнээс илүү хүчтэй, мөн хэзээд мөнхөд оршин байдаг Нэгэн билээ. Энэ дэлхий дээр бидний оршин байгаа амьдрал маань бүхэлдээ Бурханы гарт байдаг бөгөөд Түүний өмнө бүхий л ертанц, дэлхий мөн бид хүртэл Түүний бүтээл нь гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Ийм агуу Бурханыг уурлуулна гэхээс бид эмээхгүй байх гэж үү! Бурханы зөвт байдал нь гэм нүгэл дотроо амьдардаг хүмүүсийг тамын галаар шийтгэдэг гэдгийг мөн л мэдэх хэрэгтэй. “Учир нь бид үнэний мэдлэгийг хүлээн авсны дараагаар санаатайгаар нүгэл үйлдвэл, тэнд дахин нүглийн төлөө золиос үлдэхгүй, харин дайснуудыг устгах догшин гал болон шүүлтийг айдастайгаар хүлээх болно” (Еврей 10:26-27). Энэхүү мэдлэг нь нүгэл үйлдсэнээр айх айдсыг авчирдаг. Бид Бурханы өмнө гэмшиж, бусдыг уучилж мөн Түүнд дуулгавартай байвал, бид Түүний дотны сайн найз болж, Түүнд үйлчлэх үйлчлэлд маань Бурханлаг эмээдэс, чин үнэнч хайр, үгээр илэрхийлэхийн аргагүй Түүний авралын бэлгэнд талархал өргөхөд урам зориг орж ирдэг. Бидний Түүнээс эмээх эмээдэс нь зүрх сэтгэлд маань айдас төрүүлдэггүй. Харин бид  Түүнийг хайрлах хайр улам илүү гүн гүнзгий болдог. Энэхүү эмээдсийг бид амьдралдаа бүрэн хэрэгжүүлж эхлэх үед, энэхүү цорын ганц зөв эмээдэс нь бусад бүх айдсыг хөөн зайлуулдаг. Яагаад олон хүмүүс өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл, оюун ухаан, амьдралынхаа замыг айдсын бараан үүлээр сүүдэртүүлэн, түүндээ ороогдон амьдрахыг хүлээн зөвшөөрдөг вэ? Бурханы зам бол амар тайван болон үнэний зам билээ.

Ариун Библиэс харвал, Галилее нуурын шуургатай давалгаан дээгүүр Есүс алхаж ирээд, элч Петрийг Өөрийнхөө зүг алхаж ирэхийг урин дуудсан жишээ бидэнд байдаг. Петр Эзэнээс хараагаа салгаж, аймшигт давалгааг харах хүртэл, огт айдасгүй усны мандал дээгүүр алхаж байв. Харин Петр айж эхлэх үед, тэрээр живж эхэлсэн юм (Матай 14:24-31). Бид айдсаас чөлөөлөгдөж, оронд нь Бурхан дотор өөртөө итгэх итгэлтэй байдлыг хайж эрэх үед, Түүний Сүнс бидэнтэй намуун дуу хоолойгоор ярих болно. Бид айдсаас илүүгээр Түүнийг зүрх сэтгэлдээ эрэн хайхад, бидний эргэн тойрон дахь шуурга намжиж эхэлдэг. Тиймээс Бурхан бидний ээдрээтэй асуултуудад хариулж, бидний эргэлзээг баталгаагаар сольж, тайвшралаар дүүрэн Өөрийн мутраар бидний гараас атгадаг. Түүний энэрэл нигүүслээр бид айдсаас чөлөөлөгдөж чадна.

Ирээдүйнхээ Төлөө Айх Айдас

Зарим хүмүүсийг ирээдүйн үл мэдэгдэх нууцлаг тохиолдолууд нь тайван бус байдалд оруулдаг. Тэд өглөө бүрийг тааварлашгүй өдрөөр эхлэн угтдаг. Тэдний оюун бодолд өнөөх шаналгаа бий болж, “тэгвэл яах бол, ингэвэл яах бол” гэсэн төсөөллийн, айдсын харанхуй хөндийгөөр уруудах бодол эргэлддэг. “Хий хоосон зүйлд санаа бүү зов, харин бүх зүйлд залбирлаар, талархсан залбиралтайгаар Бурханд өөрийн хүсэлтүүдээ мэдүүлэгтүн” (Филиппой 4:6). Энэ бол нэгэн өдрийг айдасгүйгээр өнгөрүүлэх энгийн алхам юм. Ийнхүү залбираад үз, тэгээд үр дүнг нь хараарай!

Маш олон хүмүүс ирээдүйн талаар айдастай амьдардаг тул тэдэнд амьдралын зүг чиг хомс байдаг. Хаашаа явж байгаагаа мэдэхгүйгээс болоод байнга муу совин татаж  байгаа мэт санагддаг. Энэ бүхнээс салахын тулд тэд ид шидтэн, мэргэ төлөгч рүү явдаг.

Харин Бурхан, бүх хүний ирээдүйн амьдралд юу хүлээж байгааг мэддэг бөгөөд хэрэв тэд өөрсдийн амьдралыг Түүгээр удирдуулбал, тэдний амьдрал зорилгогүй аялал байхаа больж, харин амьдрах зөв замаа олно.

Хэдийгээр хүмүүс үл мэдэгдэх ирээдүйтэй нүүр тулах боловч, Бурхан Өөрт нь итгэсэн хэнд ч болов итгэмжит байна гэдгээ амласан юм. Та үүнд итгэж байна уу? Шуурга хэр ширүүн хатуу байх нь, шөнө хэр харанхуй байх нь, эсвэл уулс нь хэр өндөр байх нь хамаагүй, ТЭРБЭЭР таныг бүхнээс татан гаргана.

Бүтэлгүйтэхээс Айх Айдас

Бидэнд зорилгодоо хүрэх хүсэл байдаг боловч бүтэлгүйтэхээс айдаг. Үүнд: өөрөө бүтэлгүйтэх, гэр бүлээ бүтэлгүй байдалд оруулах, мөн амьдралаа бүхэлд нь бүтэлгүйтэлд унагахаас айдаг. Бид буруу сонголт хийж, буруу төлөвлөгөөгөөр амьдрах амьдралаас айдаг.

Ариун Библиэс харвал Бурхан Иошуад, “Хүчтэй бай, бас зоригтой байгтун; бүү ай, бүү балмагд; учир нь чиний Бурхан Эзэн чамайг хаа ч явсан чамтай хамт байх болно” (Иошуа 1:9) хэмээн тушаажээ.

Эзэний өгөх удирдлагын дор бид амьдралаа даатгах үед, өнгөрсөн бүтэлгүйтлүүд маань бидний амьдралыг төгсгөх эцсийн үе биш болж, харин эсрэгээрээ биднийг амжилтанд хүргэх гишгүүрт шатууд байх боломжтой болдог.

Зовлонгоос Айх Айдас

Хүмүүс бид бие мах бодийн өвчний тухай бодолд боол нь болж, шүүмжлэлд сэтгэлээ шаналгаж, ганцаардал болон уй гашуудлын улмаас маш хүчтэй өвдөх гэх мэт асуудлуудын дунд амьдардаг. Бурхан биднийг бүх зовлонгоос халхлан хамгаалах нь хамгийн чухал биш харин тэдгээр зовлонг давж гарах агуу хүч чадал, энэрлийг дүүрнээр хангаж өгдөг. ТЭРБЭЭР Өөрийн амар тайван болон баталгаатай байдлыг бидний асуудал болох зовлон зүдгүүрийн дунд өгнө хэмээн амласан. “Бурхан бол бидний хоргодох байр ба хүч чадал, зовлон зүдгүүрийн үед үргэлж тусалдаг. Тиймээс бид айхгүй,...” (Дуулал 46:1-2). Хэрэв бид Эзэнд хайртай байвал, Тэрбээр бидний зовлонг ашиг тустай болгон эргүүлдэг. Зовлон бол биднийг юунд ч бэлэн байх хэрэгтэй гэдгийг мэдэх боломж төдийгүй Бурханы хамгаалалтын хүчийг мэдрэх боломж юм. Мөн хүний мөс чанарын гүн гүнзгий болон зүрх сэтгэлийг ойлгох ойлголт болдог. Зовлон гэдэг нь нэг бол биднийг босгон байгуулдаг, нэг бол биднийг сүйтгэн үгүй хийдэг. Тиймд та энэ хоёрын алийг нь өөрийнхөө амьдралд байлгахыг хүсэж байна вэ?

Үхлээс Айх Айдас

Үхлээс айх айдас нь хүн төрөлхтөнд байдаг хамгийн нийтлэг айдас юм. Бүх зүйлд баяртай гэж хэлэх нь хамгийн сэтгэл өвтгөдөг үүрэг даалгавар билээ. Нас ахих тусам “Хэрэв хүн үхвэл, тэрээр дахин амьдрах болов уу?...” (Иов 14:14) гэсэн асуулт анхаарал татаж эхэлдэг. Есүс биднийг үхлийн айдсаас чөлөөлөхийн тулд ирсэн (Еврейчүүд 2:14-15). Есүс бодитоор үхсэн ч үхлийг ялаад амь орсон ба ТЭРБЭЭР бидэнд, “Би амьд учир чи мөн амьд байх болно” (Иохан 14:19) хэмээн амлажээ. Түүнтэй хамт байвал, үхэл нь юу ч үгүй хоосон уруу орох хаалга бус, харин шинэ амьдрал руу орох гэрэлт үүд мөн. “Өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг асуудалд бүү оруул; ...Миний Эцэгийн гэрт маш олон орд харшууд бий; ...Би та нарт орон гэрийг бэлдэхээр явна” (Иохан 14:1-2) хэмээн дурдсан энэхүү орон гэр нь Бурханы хүмүүст зориулан бэлтгэгдсэн Мөнхийн Улс юм.

Тиймд та бэлтгэгдсэн үү? Та өөрийн амьдралдаа хийсэн гэм нүглүүдийнхээ төлөө гэмшсэн үү? Гэмшил нь өнгөрсөн гэм нүглийн төлөө харуусах гэмшил ба өнгөрсөн гэмт амьдралаас эргүүлэн авчрах зам юм. Хамгийн сүүлд та хэзээ Эзэнд залбиралтайгаар ирж, өөрийн асар их санаа зоволт болон айдсуудаа даатгасан бэ? Есүс хэлэхдээ, “Хүнд ачаа үүрсэн, зовж зүдэрсэн бүх хүмүүс ээ, Над руу ирэгтүн, Би та нарт амралтыг өгье” (Матай 11:28) хэмээн айлджээ. Ямар гайхамшигтай урилга вэ! Ямар агуу амлалт вэ!

Итгэлтэйгээр, залбиралтайгаар, найдвартайгаар ирэгтүн! Та сэтгэл санааны амар тайвныг хүлээн авах болно.

Ирэгтүн! Тэгвэл та тайван амьдралын аз жаргал, баяр хөөрийг мэдрэх болно. Бурхан таныг Есүс Христэд итгэж, эрх чөлөөөтэй байж, айдсаас салж эрх чөлөөтэй амьдрахыг урьж байна.

Ирэгтүн!

0
0
0
0